Thursday, August 25, 2011

Xanax

ยา Xanax เป็นชื่อทางการค้าของยาที่ออกฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลาง มีผลในการ
กล่อมประสาท ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์ก็คือ สารอัปราโซแลม (Alprazolam) จัดอยู่ในกลุ่ม
Benzodiazepine เป็นยาที่การแพทย์ใช้กันมานานแล้ว เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาผู้ป่วยที่มี
การอาการวิตกกังวล  ลดความเครียด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือ
การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เป็นยาที่ใช้โดยทั่วไปในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่ได้รับ
อนุญาตประกอบการ หรือขายตามร้านขายยาโดยเภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตและการซื้อขายจะ
ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลป์กํากับ
ชื่อทางการค้า Xanax
สารเคมีที่ออกฤทธิ์ Alprazolam
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ 8-chioro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-tirazolo (4,3,-a) (1,4)
benzodiazepine
ปริมาณ มีปริมาณตั้งแต่ 0.25 กรัม 0.5 กรัม และ 1 กรัมต่อเม็ด

กฎหมาย จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 ตาม พ.ร.บ.
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
โทษทางกฎหมาย ผู้ขายโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดํ าเนินคดีโดยโทษสุงสุดจําคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ออกฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลาง มีผลกล่อมประสาท ทางการแพทย์
ใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวลมากเกินปกติ  เพราะมีฤทธิ์ทําให้เกิดอาการสงบ
แต่ไม่ถึงกับหลับ แต่บางครั้งอาจทําให้หลับได้แต่ก็เป็นหลับที่เกิด
จากอาการอ่อนเพลียของร่างกายที่ต้องการการพักผ่อนมากกว่า
นอกจากนี้ใช้ในการลดอาการวิตกกังวลแล้วยังใช้ลดความเครียด
ผ่อนคลายความตึงเครียดกล้ามเนื้อ ควบคุมอาการบางชนิดของ
การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ซึ่งแพทย์จะแนะนําให้ใช้ยาในระยะ
สั้น ๆ เท่านั้น เพราะหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้เกิดผล
ข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ
ผลระยะสั้น ผ่อนคลายความวินกกังวล ความตึงเคียดกล้ามเนื้อ ลดความ
ตื่นตัวทางอารมณ์

ผลระยะยาว ยากล่อมประสาทส่วนมากจะสะสมในเนื้อเยื่อของร่างกายระหว่าง
การใช้ยาที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังพบว่าจะ
สะสมในตัว สมอง หัวใจ และปอดของทารกในครรภ์หากมารดา
ใช้ยานี้ซึ่งจะทํ าให้เด็กเกิดอาการขาดยาหลังคลอด และการใช้ยา
นี้ระยะยาวนานอาจนํ าไปสู่ความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลด
อาการก้าวร้าวในผู้ป่วยบางราย
การดื้อยาและการเสพติด การใช้ทั่วไปอาจนํ าไปสู่การดื้อยาซึ่งต้องเพิ่มปริมาณเพื่อทํ าให้ฤทธิ์
ยามีประสิทธิภาพตามต้องการ การเสพติดทางร่างกายและจิตใจ
อาจเกิดขึ้นได้หากใช้ในปริมาณมาก ๆ ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
ยาวนาน

อาการขาดยา อาการขาดในกลุ่ม Benzodiazepine อาจเกิดขึ้นได้หากมีการใช้
ในปริมาณที่มากอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลายาวนาน โดยจะ
ทํ าให้เกิดอาการนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เหงื่อ
ออกมากกระวนกระวายใจ เกิดความอ่อนเพลียทางร่างกายและจิตใจ
ผลข้างเคียง หากใช้ในปริมาณมาก ๆ จะทํ าให้มีอาการอ่อนเพลียทางร่างกาย
และจิตใจ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์หากมารดา
ใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
http://teno.exteen.com/20060512/xanax


No comments:

Post a Comment