Wednesday, December 11, 2013

การลาออก เปลี่ยนงาน

ลาออกจากงานเดิม ไปเข้าที่ทำงานใหม่

ที่ทำงานเดิม ทำงานถึงวันที่ 15/11/2013
เริ่มทำงานที่ใหม่ วันที่ 25/11/2013
แต่...
ลาพักร้อนตั้งแต่วันที่ 2/11/2013
รวม ว่างงาน 24 วันก่อนเริ่มงานใหม่


สาเหตุที่ลาออก ใช้อารมณ์เป็นหลัก (อันนี้ยอมรับ)
-รู้สึกงานไม่ท้าทาย ไม่เรียนรู้

-ไม่พอใจกับการเลื่อนตำแหน่งปีที่ผ่านมา
-เริ่มต้องทำสิ่งที่ไม่อยากทำแต่ต้องทำ
-วัฒนธรรมองค์กร
-ผลตอบแทนดี แต่ยังไม่เร้าใจ
-ต้องการเรียนรู้งาน
-ต้องการพิสูจน์ตัวเอง
-เซ็งCEO


สิ่งที่เสียสละ
  1. -ไม่ได้โบนัส&เสียโอกาสขึ้นเงินเดือนปีที่ผ่านมา
  2. -ไม่ได้ทำโครงการที่เริ่มไว้ให้จบ
  3. -ชื่อเสียง คุณงามความดีที่สั่งสมมา ณ ที่ทำงานเก่า
  4. -ตำแหน่ง VP รองผู้อำนวยการฝ่าย
  5. -Connection ในสถานที่ทำงานที่สร้างไว้
  6. -Career Path ความมั่นคง
  7. -สถานะ นักเรียนทุน/High Potential
  8. -เพื่อน
แต่......1: ชดเชยได้    2,5,7: สิ่งลวงตา    3,8: ไม่ได้หายไปไหน ติดตัวเราอยู่แล้่ว                4,5,6: ในเมื่อสร้างที่เก่าได้ ก็ต้องสร้างที่ใหม่ได้


สาเหตุที่เลือกทำงานที่ใหม่
-ธุรกิจเดียวกัน เข้าใจแนวธุรกิจดี
-ระบบงานค่อนข้างดี
-คนเก่งเยอะ
-วัฒนธรรมองค์กรค่อนข้างดี
-ผลตอบแทนตาม Performance-ได้ยินมาว่า โหด
-อยากพิสูจน์ตัวเองกับความโหด


ปัญหาที่พบในช่วงเปลี่ยนงาน
-ความขลุกขลักของเอกสารต่างๆ เช่น จดหมายรับรอง ประวัติการทำงานจากที่ทำงานเก่า
-เอกสารภาษีต่างๆ
-สภาพคล่อง เพราะไม่ได้รับเงินเดือนในช่วงรอยต่อ
-ที่ทำงานใหม่จะเริ่มจ่ายเงินเดือนตอน 30/12/2013
-ต้องอยู่ในช่วง probation ที่ทำงานใหม่ 110 วัน (ไม่ได้สิทธิประโยชน์)
-สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ใหม่ อาจจะล่าช้า เช่นได้หลังจากทำงานครบ 1ปี
-บางอย่างต้องขอสิทธิใหม่  เช่น ที่จอดรถที่ทำงานใหม่ ต้องเข้า Wait-list
-ประวัติทางการเงินบางอย่าง เช่น ทำบัตรเครดิตใช้ slip ย้อนหลัง 6 เดือน
-ต้นทุนแฝงเช่น  ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เพิ่มขึ้น เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น


“อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน แล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด”           

No comments:

Post a Comment