Saturday, December 7, 2013

Change

อยากเปลี่ยนผลลัพธ์ต้องเปลี่ยนการกระทำ 

อยากเปลี่ยนการกระทำต้องเปลี่ยนแนวคิด 

อยากเปลี่ยนแนวคิดต้องตั้งมั่น

No comments:

Post a Comment